Όροι Χρήσης

Μέσω της ιστοσελίδας www.triantafilidisfurnitures.gr  διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα της εταιρείας σε κανονικές ή ειδικές εκπτωτικές τιμές.  Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Τα προϊόντα δύναται να αγοράσει στην κανονική ή ειδική εκπτωτική τιμή  ο χρήστης - μέλος , μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης-μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Α. Έννοιες / Ορισμοί. 

  • Εταιρία: η  Εταιρία με την επωνυμία «Κ.Τριανταφυλλίδης και ΣΙΑ Ο.Ε>> και το διακριτικό τίτλο ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ, έδρα:ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15 ΙΩΝΙΑ Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310783630  και ΑΦΜ 999259364
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα http://www.triantafilidisfurnitures.gr
  • Εγγραφή: η ενέργεια δημιουργίας ενός Λογαριασμού Χρήστη – Μέλους της Ιστοσελίδας.
  • Προϊόν: το προϊόν που διατίθεται σε κανονική ή ειδική εκπτωτική τιμή  μέσω της ιστοσελίδας.
  • Αγοραστής/Μέλος/Χρήστης: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει
  • Προσφορά: η ειδική εκπτωτική τιμή που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος. 

Β.   Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Για τη συμμετοχή ενός χρήστη σε αγορά-συναλλαγή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας , υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κ.α.. Η προστασία και διαφύλαξη  των λοιπών στοιχείων του Χρήστη  είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου. 

Πρέπει να ενημερωθούμε άμεσα σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων σας, ή εάν υπέπεσε στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.

Κάθε Χρήστης - Μέλος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα προιόν, για τον ίδιο ή και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του), πατώντας το πλήκτρο "Αγόρασε το" στη σελίδα  και επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής..

Γ. Περιορισμένη άδεια 

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. 

Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Δ. Περιορισμός Ευθύνης 

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Ε. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Ζ.  Μεταβολές των όρων χρήσης 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. 

Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. 

Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. 

Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Θ. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με κάθε τρόπου: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Δεν επιτρέπονται επίσης ενέργειες που παραβιάζουν οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω email, Facebook, Instagram Twitter κ.λπ.) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Ι. Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών 

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει σήμερα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην triantafilidisfurnitures.gr χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. 

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. 

Κ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και της ενσωματώσεως σε αυτή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστού ως GDPR ενημερώνουμε τους χρήστες για τα κάτωθι: 

Α) Τα προσωπικά τους δεδομένα δε θα αποσταλούν σε τρίτη χώρα και θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός τους είναι ενεργός ή όπως απαιτείται προκειμένου να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διατηρούμε μια καταγραφή των συναλλαγών τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συμμόρφωσης ή ως αναγκαία για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων, ήτοι την επίλυση των διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνιών μας. 

Β) Παρέχουμε στο υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20), με την αποστολή ενός email στο …………………..

Γ) Οι χρήστες επίσης μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους οποτεδήποτε και έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δ) Η εταιρεία μας εφαρμόζει πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών που περιέχει διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικούς ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης βάσει των προτύπων του κλάδου.

Ε) Οι καταστάσεις στις οποίες συλλέγουμε πληροφορίες είναι οι εξής: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών και ο κωδικός πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μας, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο) για την πληρωμή, οι διευθύνσεις χρέωσης και παραλαβής, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, η θέση έκαστου χρήστη, ο τύπος του φυλλομετρητή και του λειτουργικού του συστήματος, το μοτίβο περιήγησης του στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω των cookies) και το ιστορικό αγορών,  πληροφορίες που υποβάλλουν οι χρήστες ενεργά σε μας ή που μπορούμε να καθορίσουμε για αυτούς με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.

Ζ) Οι χρήστες παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την εγγραφή τους,ή όταν επικοινωνούν μαζί μας ή όταν αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας μέσω των cookies, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σελίδων online που εμφανίζουν τις διαφημίσεις ή το περιεχόμενό μας. Επίσης, όταν αγοράζουν προϊόντα  από την Ιστοσελίδα μας και όταν δημοσιεύουν σχόλια στην Ιστοσελίδα μας.

Η) Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους: επεξεργασία των παραγγελιών (προϊόντων – αγαθών), άμεσες προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείριση της Ιστοσελίδας, συμπληρωματικές πληροφορίες, ανάλυση ατομικού και ομαδικού προφίλ και της συμπεριφοράς του πελάτη, υπενθυμίσεις, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας, μηνύματα υποστήριξης, μηνύματα μάρκετινγκ.

Λ. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου ώστε να μπορούμε να αναλύσουμε την ροή της ιστοσελίδας, τροποποίηση των υπηρεσιών μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα προώθησης, και να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη και ασφάλειά μας. 

Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site. 

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει ,1300να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

Μ. Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Custom

This is a custom side bar, you can put any content here.

Settings

Share

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in